paleoillustration:

Fantastic animals: Rhuni, flying filter feeder by Raul Ramos | Deviant

(via noiseymuse)

tamazo2:

NEXT21 (大阪ガスの実験集合住宅) (1993年)
大阪市天王寺区清水谷
2014

tamazo2:

NEXT21 (大阪ガスの実験集合住宅) (1993年)

大阪市天王寺区清水谷

2014

(via bloopblorp)

NIGHTNIGHT by DEDDY